سرمایهگذاران در هر کجا که سرمایهگذاری میکنند علاوه بر این که به دنبال کسب سود هستند، در انتخاب نوع سرمایهگذاری نیز به دنبال جایی میگردند که سود بیشتری بدهد، مورد اطمینان و قانونی باشد، هر زمان که بخواهند بتوانند از وضعیت

سرمایهگذاری خود مطلع شوند، هر وقت که بخواهند بتوانند سرمایهی خود را نقد کنند و... برخی نیز علاوه بر این، معیارهای متعالیتری دارند. به عنوان مثال، به دنبال سرمایهگذاری در کاری هستند که علاوه بر خودشان، جامعه نیز از آن بهرهمند شود. مثلاً ایجاد اشتغال بکند و... بورس از جمله مراکزی است که جمیع این ویژگیها را داراست.پس سرمایهگذاری در بورس نه تنها برای سرمایهگذاران و سرمایهپذیران سودمند است بلکه برای کل جامعه نیز فواید قابل توجهی دارد.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account